MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
Konsultacje społeczne 2019
Konsultacje społeczne 2018
Konsultacje społeczne 2017
Konsultacje społeczne 2016
Konsultacje społeczne 2015
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
     Zmiana statutów sołecw w 2013 r. Drukuj... 

Zmiana statutów sołectw w 2013 r.

Zmiana statutów nastąpi w części dotyczącej wyborów sołtysów wsi i wynika
z dwóch przyczyn:

  1. dotychczasowe statuty, w sprawach nieuregulowanych zawierały odwołania do ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ordynacja ta została zastąpiona ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, która weszła w życie od stycznia 2012 r., wskutek czego nie ma aktu prawnego, do którego odwoływały się statuty, w części dotyczącej wyborów,

  2. nowele do statutów są realizacją wniosków i postulatów zgłaszanych po pierwszych powszechnych wyborach sołtysów w 2011 r.

Główne kierunki zmian:

  1. rezygnujemy z konieczności tworzenia komitetów wyborczych w celu zgłoszenia kandydata na sołtysa. Nowela zakłada, że prawo zgłoszenia kandydata na sołtysa przysługuje wyborcom, którzy dokonują tej czynności wg wzoru określonego przez Wójta. Zgłoszenie podpisuje co najmniej 15 wyborców (poprzednio 25) i zgłasza jeden z wyborców spośród tych, którzy podpisali zgłoszenie (poprzednio pełnomocnik),

  2. rezygnujemy z powołania gminnej komisji wyborczej; wg noweli do statutów, wybory sołtysa przeprowadzać będą obwodowe komisje wyborcze
    w poszczególnych obwodach, którymi są sołectwa, one także przeprowadzać będą ewentualne losowanie, w przypadku gdy dwaj kandydaci uzyskają równą liczbę głosów,

  3. konsekwencją rezygnacji z powołania gminnej komisji wyborczej jest to, że po myśli noweli do statutów, zgłoszenia kandydatów na sołtysa przyjmował będzie wójt, lub osoba przez niego upoważniona,

  4. kandydaci na kartach do głosowania umieszczani będą w kolejności alfabetycznej,

  5. proponujemy wydłużyć czas pracy obwodowych komisji wyborczych – wg noweli lokale będą czynne w godzinach od 8.oo do 18.oo, a nie jak poprzednio od godz. 8.oo do 14.oo.

Ponieważ procedura uchwalania i zmian w statutach sołectw zakłada ich konsultację przed uchwaleniem, przeto przedkładam projekty uchwał w tej sprawie, prosząc o ewentualne wnioski i uwagi, które zgłaszać można do 31 października 2013 r. na ręce sekretarza Gminy. Projekty uchwał w sprawie zmian w statutach sołectwa przedstawione zostaną także na odbywających się w miesiącu wrześniu zebraniach wiejskich.

Zbigniew Korab

Wójt Gminy NiebylecOsoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-09-12Załączniki:

 1. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baryczka
 2. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka
 3. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoździanka
 4. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoźnica Dolna
 5. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gwoźnica Górna
 6. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jawornik
 7. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Konieczkowa
 8. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lutcza
 9. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małówka
 10. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niebylec
 11. U C H W A Ł A Nr .../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia ... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Połomia