MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Budżet 2019
Opis Dokumenty dotyczące budżetu Gminy Niebylec za 2019 r.
Data publikacji 2019-07-08
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec
 2. UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 3. Uchwała Nr 2/17/2019 dnia 30 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Niebylecec kredytu długoterminowego w wysokości 2867913,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100)
 4. Uchwała Nr 2/1/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niebylec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 5. Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
 6. Uchwała Nr 2/63/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019-2024
 7. Uchwała Nr 2/62/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok.
 8. Uchwała Nr 2/113/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok.
 9. Uchwała Nr 2/29/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019-2024.
 10. Uchwała Nr 2/27/2018 dnia 17 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylecec na 2019 rok.
 11. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
 12. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 13. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 14. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
 15. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 16. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 17. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 18. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 19. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 20. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 21. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 22. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 23. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 24. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 25. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:  Skarbnik Urzędu Gminy Edward Wolanin