MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
Zamówienia 2018
Zamówienia 2017
Zamówienia 2016
Zamówienia 2015
Zamówienia 2014
Zamówienia 2013
Zamówienia 2012
Zamówienia 2011
Zamówienia 2010
Zamówienia 2009
Zamówienia 2008
Zamówienia 2007
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji IP.271.16.2017
Nazwa pozycji Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna – etap VI
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niebylec, w tym oświetlenia drogi powiatowej Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna etap VI. Zakres robót obejmuje w szczególności: Oświetlenie drogi powiatowej Gwoźnica Górna od słupa nr 6 do słupa nr 15, w tym: a) kopanie rowów dla kabli ręcznie – 248 m3, b) zasypanie rowów dla kabli mechanicznie – 248 m3, c) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (szer. 0,1 m) – 647 m, d) ułożenie rur osłonowych PVC Fi 140 mm (DVK 75) - 90 m, e) przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm – 35 m, f) układanie kabli w rowach kablowych ręcznie, przykrycie folią (kabel YAKY 4x35) – 647 m, g) układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YAKY 4x35) – 125 m, h) obróbka na sucho kabli na napięcie 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy do 50 mm2 – YAKY 4x35 – 20 szt., i) montaż i stawianie słupów oświetleniowych do 100 kg, słup typu S-95 sześciokątny ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament F-150/200 + wysięgnik ocynkowany ST-Y długości 1,5 m (całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) – 10 szt., j) montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m – przewód YDY 3x1,5 – 10 kpl, k) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa AMBAR 2 z redukcją mocy, II klasa izolacji + żarówka SON-T PIA Plus 150 W – 10 szt., l) układanie uziomów w rowach kablowych – bednarka FeZn 25x4 – 80 m, m) próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, w tym obsługa geodezyjna, wycinka gałęzi po trasie – 1 kpl. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w projekcie budowlanym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu.
Data publikacji 2017-12-13
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 - Przedmiar robót
 4. Zał. nr 3 - Projekt budowlany
 5. Zał. nr 4 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2017 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Sebastian Szczepaniak
Osoba odpowiedzialna za treść:   Sebastian Szczepaniak