MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    NABÓR
 
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Opis

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem, na terenie gminy Niebylec.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Ogólny zakres czynności:

- Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

- Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niezbędne wymagania:

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1.   szpitalu psychiatrycznym,

2.   jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3.   placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4.   ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

5.   zakładzie rehabilitacji,

6.   innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

lub
posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

- posiadanie przeszkolenia w zakresie przeprowadzenia treningu umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Oferta powinna zawierać:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016. poz. 922).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu

38-114 Niebylec 24

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 2773046

lub drogą mailową na adres:  gopsniebylec@ops.net.pl

w terminie do 15.09.2017 r.

Kierownik GOPS  Alicja Dopart
Data publikacji 2017-09-04
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - treść ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Alicja Dopart