MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    NABÓR
 
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t. z późn. zm)
O G Ł A S Z A
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:

1) organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Więcej szczegółów w załączniku
Data publikacji 2015-11-30
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Wzór oferty
 3. Wzór umowy
 4. Wzór oferty w formacie .doc
 5. Wzór umowy w formacie .doc
 6. PROTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Alicja Dopart