MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w ramach pierwszeństwa nabycia - Konieczkowa- 1/3 część działki numer 488
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. Uz 20Br poz. 594 z późnozmianami) oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w ramach pierwszeństwa nabycia.

 Konieczkowa- 1/3 część działki numer 488 wpisana w KW RZIS/00041914/0 Nieruchomość niezabudowana, położona w Konieczkowej oznaczona numerem ewidencyjnym 488 o pow. ogólnej 0,55 ha, stanowiąca użytki: Ps V-O,08 ha; Ps VI- 0,35 ha oraz Ls V-O,12 ha Lokalizacja- nieruchomość położona w kompleksie użytków rolnych i gruntów leśnych zadrzewionych samosiewami drzew liściastych. Odległość od zabudowy miejscowości i drogi głównej około 1,5 km. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne zadrzewione oraz kompleks leśny. Ukształtowanie terenu - teren pagórkowaty, działka położona na średnio-stromym zboczu uformowanym w tarasy. Kształt działki nieforemny , zbliżony do prostokąta. Warunki komunikacyjne - brak dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej. Istniejące w pobliżu drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej- śródpolne iśródleśne dostępne tylko dla ciągników. Dostęp do sieci technicznego uzbrojenia terenu - brak sieci technicznego uzbrojenia terenu. Stan zagospodarowania-cały teren działki zadrzewiony. Drzewostan pochodzenia naturalnego, różnogatunkowy i różnowiekowy. Oszacowane przeciętne zadrzewienie 0,3. Przeciętny wiek drzewostanu 25 lat. Oszacowany skład gatunkowy: brzoza 40%; grab 40%, osika 20%. W podszyciu nalot samosiewów drzew i krzewów liściastych.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem "R"- jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (t.j .Dz.U. z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź też jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie tj. 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich
Warunkiem skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia jest złożenie pisemnego wniosku o nabycie przez uprawnione osoby, oraz złożenie oświadczenia, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę - w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Gminy w Niebylcu pok.nr9 W przypadku nie złożenia oświadczenia w określonym terminie nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu.
Ewentualny termin oraz warunki przetargu określone zostaną w odrębnym terminie. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu (budynek po byłej Policji) , pok. Nr 6 ( tel. 17 27739 93)
Data publikacji 2014-12-17
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 16 grudnia 2014r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: