MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2014.
Opis

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 896) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2014."

Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.bip.niebylec.pl oraz w pok. nr 16 Urzędu Gminy (II p.).

Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Niebylcu pok. Nr 16 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7,00 do 15,00 oraz poprzez e-mail na adres sekretariat@niebvlec.com.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 la ust. 8 wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Data publikacji 2014-01-22
 
Załączniki:

 1. Zawiadomienie o konsultacjach
 2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2014 - projekt
 3. Projekt uchwały

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: