MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na : wykonanie odnowy nawierzchni drogi gminnej Konieczkowa-Blizianka/przez Rzym
Opis  

                   Wójt Gminy Niebylec 38-114 , Niebylec 170    o g ł a s z a   przetarg nieograniczony na : wykonanie odnowy nawierzchni drogi gminnej Konieczkowa-Blizianka/przez Rzym na odcinku 271 mb i szer. 3,0 mb- masą  mineralno-asfaltową  grysowo-żwirową w technologii wykonania : podbudowa z tłucznia grub. 10 cm klinowana klińcem na emulsji asf./ilość klińca 40 kg/m2, ilość emulsji 4 kg/m2 + nawierzchnia z masy w-wa ścieralna grub. 4 cm po zagęszczeniu

 

                    Oferta powinna zawierać: cenę  netto oraz cenę brutto wykonania odnowy nawierzchni odcinka drogi jw., termin wykonania , okres gwarancji.

 

Termin realizacji zamówienia do 31.08.2003r.

Uprawniony do kontaktu z oferentami – Tadeusz Pszonka tel. 2773002, 602857053 wew.45 w godz. 7.00-15.00

                    Oferty należy składać do dnia 29.04.2003r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Niebylcu w pok. Nr 2.

                     Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.00

w biurze Urzędu Gminy pok. Nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy pok. Nr 10

                     Przy wyborze oferty Komisja oceniać będzie następujące kryteria:

- cena                                                                    - 80%

  znaczenie kryterium

- termin wykonania                                             - 10%

  znaczenie kryterium

- okres gwarancji                                                 - 10%

  znaczenie kryterium

                    

Data publikacji 2003-04-15
 
Osoba odpowiedzialna za treść: