MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Przetarg na „Budowa Szkoły Podstawowej w Baryczce - roboty ziemne na placu boiska sportowego zakup i montaż wyposażenia - uzupełnienie
Opis

Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170
pow. strzyżowski woj. podkarpackie


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA


przedmiot zamówienia:
„Budowa Szkoły Podstawowej w Baryczce –
roboty ziemne na placu boiska sportowego,
zakup i montaż wyposażenia - uzupełnienie”

Wymagany termin wykonania zamówienia:
2003-07-31

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
- bezpłatnie - można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec 170

w godzinach godziny od 7 00 do 15 00

Oferty należy składać do dnia 2003-04-10 do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec 170 pok. Nr2 - sekretariat

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-04-10 o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Niebylec w pokoju nr 11

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
a)posiadanie uprawnień do występowania w obrocie
prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b)posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
c)dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także
potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d)znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
e)nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem
obowiązkowych preferencji krajowych.

 

Data publikacji 2003-03-26
 
Osoba odpowiedzialna za treść: