MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej, na okres trzech lat
Opis

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej, na okres trzech lat.

Działka rolna , oznaczona nr ewd. 243 o pow. 0,73 ha – wpisana w KW Nr RZ1S 49 977, składająca się z następujących użytków:

-        grunty orne R IVa – 0,69 ha

-        Ls-Ps V—0,04 ha

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Zgodnie z ustaleniami Studium warunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec, nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „R” - jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł  rocznie (słownie: sto  złotych).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2011r o godz.  900   w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 zł (sto złotych)

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy do dnia  06 maja 2011r w godzinach pracy Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

Umowa dzierżawy  z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie sporządzona na okres 3 lat.

Od dnia zawarcia umowy dzierżawy, oprócz czynszu , dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych tj. należnego podatku, naliczonego zgodnie z przepisami prawa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data publikacji 2011-04-06
 
Załączniki:

 1. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej, na okres trzech lat.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: