MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Gwoźnica Dolna
Opis Wieś położona 5 km. od Niebylca w kierunku Baryczy. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Niebylec wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 440, a powierzchnia stanowi 503 ha. Sołtysem wsi jest p. Witold Koza - jesto on zarezem radnym Rady Gminy. Gwoźnica Dolna wchodzi w skład parafii rzymsko – katolickiej w Gwoźnicy Górnej. We wsi istnieje szkoła podstawowa, działa jednostka OSP i organizacja KGW.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: