MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
Utrzymanie czystości i porządku
Ochrona środowiska
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Utrzymanie czystości i porządku
Liczba odwiedzin kategorii: 118 
 
Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w załącznikach poniżej udostępniona została informacja dotycząca poszczególnych lat w zakresie:
- podmiotów odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
- miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
- poziomów odzysku;
- Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
- odbioru zużytego sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 
Załączniki:

 1. Informacja Gminy Niebylec w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok
 2. Informacja Gminy Niebylec w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
 3. Informacja Gminy Niebylec w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok
 4. Informacja Gminy Niebylec w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok