MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2013
Liczba odwiedzin kategorii: 10515 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lutcza 2013-12-10
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogi krajowej Nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek w miejscowościach Baryczka i Połomia oraz drogi powiatowej Nr 1932 Jawornik - Gwoździanka w miejscowości Jawornik – etap III 2013-11-26
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2014 2013-11-21
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych na terenie sołectwa Jawornik w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2013/2014 2013-11-18
Przetarg nieograniczony na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap I - roboty ziemne i fundamentowe 2013-11-06
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2013/2014 2013-11-05
Przetarg nieograniczony na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią wbudowaną w budynku Domu Ludowego w miejscowości Gwoźnica Górna 2013-09-19
Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Niebylec 2013-09-16
Przetarg nieograniczony na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap I - roboty ziemne i fundamentowe 2013-09-11
Przetarg nieograniczony na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec 2013-06-20
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec 2013-05-24
Przetarg nieograniczony na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2013-05-08
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2013-04-30
Przetarg nieograniczony na remont drogi w miejscowości Połomia oraz w miejscowości Gwoździanka w km 0+780 – 1+850 oraz drogi gminnej Nr 1 12222 R Gwoźnica Górna - Kąty Gwoźnickie w km 0+060 - 1+030 2013-04-24
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 1931 Niebylec - Żarnowa w miejscowości Gwoździanka - etap I 2013-02-19
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Niebylec 2013-09-04