MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Przetargi archiwum
Liczba odwiedzin kategorii: 9519 
 
 Nazwa pozycji Data
"oświetlenie drogi krajowej nr 9 w m. Połomia" 2003-10-17
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DOBUDOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POŁOMI 2003-04-22
Przetarg nieograniczony na : wykonanie remontów dróg gminnych w formie krótkich odnów nawierzchni- masą mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w technologii wykonania: wzmocnienie istniejącej podbudowy klińcem grubość w-wy 5 cm po zagęszczęniu + nawierzchn 2003-05-07
Przetarg nieograniczony na : wykonanie remontów dróg gminnych w formie krótkich odnów nawierzchni- masą mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w technologii wykonania: profilowanie istniejącej podbudowy masą min.asf. w-wy wiążąca 2 cm po zagęszczęniu + naw 2003-05-07
Przetarg nieograniczony na : wykonanie remontów dróg gminnych w formie krótkich odnów nawierzchni- masą mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w technologii wykonania: wzmocnienie istniejącej podbudowy klińcem grubość w-wy po zagęszczęniu 5 cm, profilowan 2003-05-07
Przetarg nieograniczony na : wykonanie remontów dróg gminnych w formie krótkich odnów nawierzchni- masą mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w technologii wykonania: nawierzchnia z tłucznia gr. w-wy 7 cm po zagęszczęniu, profilowanie istniejącej nawierzc 2003-05-07
Przetarg nieograniczony na : wykonanie remontów dróg gminnych w formie krótkich odnów nawierzchni- masą mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w technologii wykonania: nawierzchnia z masy w-wa ścieralna grub. 4 cm po zagęszczeniu. 2003-05-07
Przetarg nieograniczony na usługi sprzętowe i wyroby betoniarskie. 2003-05-09
Przetarg nieograniczony na odnowę nawierzchni dróg gminnych - technologia 7+4 2003-05-09
Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej 2003-05-23
przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych 2003-10-17
"Budowa Hali Sportowej w Niebylcu - elementy żelbetowe zewnętrzne; mury ścian częściowo" 2003-10-17
"Budowa składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku Niebyleckim wraz z infrastrukturą - formowanie wałów" 2003-10-13
przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do gimnazjum do Konieczkowej i Połomi 2003-08-08
"Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Jawornik Niebylecki" 2003-08-19
przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do gimnazjum do Konieczkowej i Połomi 2003-08-20
Budowa oświetlenie dróg powiatowych w m. Blizianka i Gwoździanka 2003-09-01
"Dostawa opału do szkół z terenu gminy Niebylec" 2003-09-05
"Przebudowa kotłowni węglowej na gazowa w Domu Strażaka w Połomi" 2003-09-30
dostawa autobusu do przewozu dzieci szkolnych ilość miejsc min.50 (w tym min. 39 siedzących) 2003-10-06
Przetarg na „Budowa Szkoły Podstawowej w Baryczce - roboty ziemne na placu boiska sportowego zakup i montaż wyposażenia - uzupełnienie 2003-03-26
Przetarg nieograniczony na : wykonanie odnowy nawierzchni drogi gminnej Konieczkowa-Blizianka/przez Rzym 2003-04-15
Przetarg nieograniczony na : wykonanie odnowy nawierzchni drogi gminnej Gwoźnica Dolna-Pasieki 2003-04-15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wykonanie ław żelbetowych fudamentów Hali Sportowej w Niebylcu 2003-04-25

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE odnowa nawierzchni drogi gminnej Konieczkowa - Pikułówka.doc
 2. OGŁOSZENIE odnowa nawierzchni drogi gminnej Połomia - Baryczka w Połomi.doc
 3. OGŁOSZENIE odnowa nawierzchni drogi gminnej Baryczka - Zaklikówka.doc
 4. OGŁOSZENIE odnowa nawierzchni drogi gminnej Blizianka - Podlas - Pasieki.doc
 5. OGŁOSZENIE odnowa nawierzchni drogi gminnej Konieczkowa stara droga.doc
 6. OGŁOSZENIE odnowa nawierzchni drogi gminnej Konieczkowa -Rybia.doc
 7. OGŁOSZENIEodnowa nawierzchni drogi gminnej Połomia k- SKR.doc
 8. Ogłoszenie o przetargu: "Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminnego wysypiska śmieci w Jaworniku"
 9. wykonanie robót budowlanych budynku zaplecza Hali Sportowej przy Sz. P. w Niebylcu
 10. ogłoszenie o przetargu: Wykonanie remontów krótkich odcinków dróg poprzez odnowę nawierzchni w technologii wykonania: podbudowa klińcowa grub. 4 cm po zagęszczeniu, w-wa wyrównująca z masy 2 cm + nawierzchnia z masy bitum. mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grub. 4 cm po zagęszczeniu
 11. ogłoszenie o przetargu: Wykonanie remontów krótkich odcinków dróg poprzez odnowę nawierzchni w technologii wykonania: podbudowa tłuczniowo-klińcowa grub. 7 cm po zagęszczeniu, w-wa wyrównująca z masy 2 cm + nawierzchnia z masy bitum. mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grub. 4 cm po zagęszczeniu
 12. ogłoszenie o przetargu: Wykonanie remontów krótkich odcinków dróg poprzez odnowę nawierzchni w technologii wykonania: podbudowa klińcowa grub. 4 cm po zagęszczeniu, + nawierzchnia z masy bitum. mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grub. 4 cm po zagęszczeniu
 13. ogłoszenie o przetargu: Wykonanie remontów krótkich odcinków dróg poprzez odnowę nawierzchni w technologii wykonania: podbudowa tłuczniowo- klińcowa grub. 7 cm po zagęszczeniu, + nawierzchnia z masy bitum. mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grub. 4 cm po zagęszczeniu
 14. ogłoszenie o przetargu: Wykonanie remontów krótkich odcinków dróg poprzez odnowę nawierzchni w technologii wykonania:, w-wa wyrównująca z masy 2 cm na istniejącej nawierzchni + nawierzchnia z masy bitum. mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grub. 4 cm po zagęszczeniu
 15. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAWORNIK NIEBYLECKI
 16. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Jaworniku Niebyleckim"
 17. opracowanie map do celów projektowych
 18. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 596 w m. Konieczkowa"
 19. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa kotłowni węglowej na gazową w UG w Niebylcu"
 20. montaż pieca i instalacji c.o. w budynku Domu Ludowego (GOK) w Niebylcu
 21. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 589 w Połomi"
 22. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 euro - odnowa nawierzchni drogi gminnej Konieczkowa-Blizianka.doc
 23. roboty budowlane hali sportowej przy szkole podstawowej w Niebylcu
 24. Wykonanie odnowy nawierzchni drogi /już od 50mb i szer. 2,50 mb w technologii wykonania: w-wa wyrównująca z masy 2 cm na istniejącej nawierzchni + nawierzchnia z masy bitum. mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grub. 4 cm po zagęszczeniu
 25. Wykonanie odnowy nawierzchni drogi /już od 50mb i szer. 2,50 mb/ w technologii wykonania:warstwa ścierlana z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z warstwą profilową z masy min.-asf. standard III o grubości 2 cm po zagęszczeniu na warstwie wyrównawczej z klińca kamiennego 4-31,5 mm o grub. 4 cm po zagęszczeniu
 26. Wykonanie odnowy nawierzchni drogi /już od 50mb i szer. 2,50 mb/ w technologii wykonania:warstwa ścierlana z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z warstwą wyrównawczą podbudowy z klińca kamiennego 4-31,5 mm o grubości 4 cm po zagęszczeniu
 27. Wykonanie odnowy nawierzchni drogi /już od 50mb i szer. 2,50 mb/ w technologii wykonania:warstwa ścierlana z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z warstwą podbudowy z tłucznia 31,5-63 mm klinowanego klińcem o grubości 7 cm po zagęszczeniu
 28. Wykonanie odnowy nawierzchni drogi /już od 50mb i szer. 2,50 mb/ w technologii wykonania:warstwa ścierlana z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm na istniejącej podbudowie
 29. Wykonanie odnowy nawierzchni drogi /już od 50mb i szer. 2,50 mb/ w technologii wykonania:warstwa ścierlana z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z warstwą profilową z masy min.-asf. standard III o grubości 2 cm po zagęszczeniu
 30. Dostawa opału do SzP Gminy Niebylec
 31. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112216R Gwoźnica Górna - Czarnatówki - w ramach usuwania skutków powodzi w 2005r
 32. ”Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 9 w miejscowości Niebylec na działce nr 106/1”
 33. Dostawa mebli i sprzętu .. do Zespołu Szkół w Połomi
 34. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konieczkowa
 35. „Modernizacja i rozruch II reaktora oczyszczalni ścieków w m. Niebylec”
 36. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 12290R Niebylec- Jawornik Projekt
 37. Budowa oświetlenia drogi powiatowej w m. Gwoźnica
 38. zakup materiałów kamiennych
 39. usługi sprzętem mechanicznym
 40. dostawa wyrobów betonowych
 41. Budowa hali sportowej
 42. zakup samochodu pożarniczego
 43. Remont drogi gminnej Baryczka - Zalesie w ramach usuwania skutków powodzi
 44. Remont drogi gminnej Gwoźnica Górna - Poręby
 45. remont dróg dojazdowych sołectwo Baryczka
 46. remont dróg dojazdowych sołectwo Połomia
 47. remont dróg dojazdowych sołectwo Konieczkowa
 48. remont dróg dojazdowych sołectwo Lutcza
 49. remont dróg dojazdowych sołectwo Gwoźnica Górna
 50. remont dróg dojazdowych solectwo Gwoźnica Dolna
 51. remont dróg dojazdowych solectwo Jawornik
 52. remont dróg dojazdowych solectwo Gwoździanka
 53. remont dróg dojazdowych solectwo Blizianka
 54. remont dróg dojazdowych sołectwo Małówka
 55. Cząstkowe remonty dróg dojazdowych i gminych
 56. Dobudowa Szkoły Podstawowej w Połomi - roboty instalacyjne i wykończeniowe.