MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Niebylec
 
URZĄD GMINY NIEBYLEC

Niebylec 170
38 - 114 Niebylec
woj. podkarpackie

tel. (0-17) 27-73-002, (0-17) 27-73-078 fax (0-17) 27-73-454
e-mail: sekretariat@niebylec.com.plPrzetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480, remont drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa - Rybia w km 0+000 - 0+998 oraz remont drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza - De
 
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020
 
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku
 
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza - etap I
 
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2019 roku
 
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2019/2020
 
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennej w budynku dawnej synagogi w Niebylcu
 
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec
 
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku
 
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku
 
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowę drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowę drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2016 r. znak: WOOŚ.422.1.2016.AW.2
 
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia
 
Referat Mienia i Ochrony Środowiska
 
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
 
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 
Urząd Stanu Cywilnego
 
Referat finansowo - budżetowy
 
Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych